Breekpunten “DonkerGroen”

Voor een nieuwe partij, een ecologische partij, die afstapt van de “bewustmaking” van andere passiefgroene partijen, en er echt voor gaat om zaken te veranderen.
Ik zou stemmen op een partij met de volgende punten:

 1. Vervuiling is niet “nuttig” of “onnuttig”, het blijft vervuiling.
 2. De Europese industrie, in z’n totaliteit, moet als primaire energiebron >50% hernieuwbare energie gebruiken voor 2023 en >90% tegen 2026
 3. Boskap, in welke vorm dan ook, wordt verboden. Indien het toch niet anders kan (overmacht) moet er op een verantwoorde manier gecompenseerd worden aan 200% van de oorspronkelijke bebossing.
 4. Overbodige import lijsten zullen opgesteld worden, voor de zaken die een grote ecologische voetafdruk hebben, en via koelschepen of andere vervuilende manieren worden aangeleverd van buiten Europa. Uitstoot neutrale import kan nog wel, na bewijslevering aan een eco-commissie (en na een eerste stop van 5 jaar).
 5. Afbreekbare verpakkingen worden meteen ingevoerd, waar bedrijven niet mee willen of kunnen, worden afdwingbare quota opgelegd, of overname van de bedrijven afgedwongen. Eerste targets: Coca-cola, Unilever, Mars …. Buigen of barsten.
 6. Schaliegas-winning, fracking, vervoer of handel worden verboden. Bedrijven als INEOS en Bayer worden in een afbouw-fase gezet tot ze bewijzen minder schadelijk te zijn. Hiervoor krijgen deze grote chemiereuzen 18 maanden de tijd, en wordt er een groep specialisten toegewezen aan deze bedrijven om van dag tot dag hun vooruitgang op te volgen. (een soort “groene inquisitie”). Don’t like it? Shut down.
 7. Wagens op fossiele brandstoffen mogen niet meer verkocht worden vanaf eind 2022, waarna er een gedwongen afbouw komt van bestaand wagenpark.
  Iedereen die niet strikt een wagen nodig heeft, dient deze in te leveren. Museumstukken krijgen een plek in een museum, de rest wordt vernietigd en gerecycleerd. Wie z’n wagen niet wil afgeven, zal 200% van de nieuwwaarde moeten betalen aan het Herstelfonds en z’n burgerrechten verliezen voor 5 jaar.
 8. Een optimale-populatie norm (OPN) wordt ingevoerd, met als eerste 5 jaar een streefdoel van maximaal 2 kinderen per gezin, volgens opgestelde barema’s en nuances voor andere samenlevingsvormen (afwijkingen zijn mogelijk in latere wetgevende teksten).
  De belastingvoordelen voor gezinnen met meer dan 5 kinderen wordt afgeschaft met onmiddellijk invoering. De bond voor grote gezinnen wordt buiten de wet gesteld.
 9. Er komt een Eco-overlast heffing voor een reeks schadelijke ingrepen: meer dan 2 honden bezitten, of aan huisjesmelkerij doen bv.
 10. Voortuinen worden publiek goed en worden samen met de straat opgebroken en heraangelegd voor “nutsstraten” en “nieuwe straten”, waar publieke goed, nut en maatschappelijk groen centraal staan, dit wordt per wijk in elkaar gezet afhankelijk van de noden. Wie hier niet mee wenst in te stappen, kan een grote bijdrage leveren, vrijwillig, (een soort afkoop) in het Herstelfonds. Zodat we uw weigering, toch kunnen omzetten in iets nuttigs. (deze bedragen worden berekend aan de hand van de geschatte waarde van uw woning en de jaarlijkse inkomsten en kan dus variëren). Hier zijn quota op, dus slechts een 5% van de mensen kunnen dit per streek gebruiken, waarna we toch zullen afdwingen. Buiten of barsten is hier de boodschap, desnoods confisqueren we de bezittingen. Herstel gaat voor.
 11. Ruimtelijke ordening naar Renaat Bream wordt terug aangepast naar deze tijd: grote stukken groen met daartussen steden in blok formaat op een meer moderne manier (geen jaren ’60-bouw uiteraard evenmin communistische grijze blokken, wel het basis-idee van wonen in het groen voor een massa mensen, respecteren).
 12. De transport en distributiesector gaat omvormen tot een netwerk van telpher systemen en containerbuizen, naar lokale nutsstraten.
 13. Overbodige reizen worden beperkt, toelating nodig om meer dan 3 keer per jaar naar buitenland te reizen voor niet-job gerelateerde zaken.
 14. Energie wordt gecentraliseerd, ongebruikte, overtollige energie wordt gebruikt om bitcoin te minen en alles betaalbaar te houden.
 15. Afschaffing Euro betalingen en centrale bank policies, transitie naar de bitcoin-standaard. Plus eigen ontwikkelaars opleiden om hier als land een voortrekkers rol in te gaan nemen.
 16. Banken met “vuile” fondsen krijgen 6 maanden om zich in regel te stellen, waarna ze door de staat worden overgenomen wanneer ze niet aanpassen. Het gaat hier om fondsen die meer dan 100 miljoen bevatten en actief investeren in vervuilende industrieën.
 17. Uitbreiding Sigma-plan om een volgende watersnood ècht te voorkomen en tegelijk de natuur ruimte te geven.
 18. Terugdraaien bouwovertredingen in overstromingsgebied ter voorbereiding van natuurrampen. Hierbij is er geen gratie of afkoopwet. Afbreken is de enige optie. Desnoods zal de staat dat voor u doen.
 19. Europese druk zetten om vernietiging van natuurlijke habitats en grote wouden te voorkomen, desnoods militair en internationaal!
 20. Totaal verbod op het bouwen, verkopen of opereren van cruise schepen, tenzij voor vernietiging of herbestemming. Cruise schepen die niet 100% klimaat en vervuilingsvrij zijn mogen niet langer in Europese wateren opereren, alvast voor 10 jaar, daarna volgt evaluatie. Een duikboot zal aangeschaft worden om overtreders desnoods te torpederen. (We menen het met een oorlog tegen cruiseschepen, na de eerste waarschuwing is het U-boot time).
 21. Massa-toerisme tegengaan in natuurgebieden en kwetsbare zones. Hier worden mappen en regels rond uitgewerkt, om bepaalde zones, zoals Het Zwin te beschermen.
 22. Landbouw en onderwijs herwaarderen, door investeringen en ondersteuning.
 23. De bouw van data-centers kan enkel op 100% klimaat neutrale manier, oudere data-centers hebben 1 jaar om zich in regel te stellen, anders volgt ontmanteling, dit telt uiteraard ook voor bitcoin miners van privé en staatsondernemingen.
 24. Hoogbouw aan de kust wordt verboden, bestaande “blokken” worden niet gerenoveerd maar eens ze 30 jaar of ouder zijn, afgebroken. De kustlijn en kust-zones herstellen en waardevol maken wordt een prioriteit, met afwisselen recreatieve zones en natuurzones. Massa kust-toerisme zal naar 2 gebieden herleidt worden, met een wisselwerking tussen zones. De inkomsten worden over heel de kust verdeeld. De plaatselijke vervuiling die dit met zich mee zal brengen zal als een noodzakelijk kwaad worden aanzien, en gemonitord worden ter verbetering.
 25. Robotiseren en automatiseren wordt geregulariseerd, om een betere, modernere maatschappij te vormen, waar ook de vervangen arbeid wordt vergoed of onderhouden. Vooruitgang moet gestimuleerd worden, maar de mensen die hier de dupe van zijn, mogen niet achterblijven.
 26. Een groene partij mengt zich niet in niet-vervuilingsgerelateerde of niet-klimaat gerelateerde zaken in het actieve debat.
 27. Oprichten van een Herstelfonds, waarbij inkomsten uit boetes voor overtredingen, bijdragen van burgers en ondernemingen, maar ook opbrengsten uit groene en duurzame projecten worden verzameld. Dit fonds zal een open boekhouding hebben, die publiek raadpleegbaar is online. Deze fondsen worden aangewend voor grotere projecten en het ondersteunen van herstel van de natuur. Hierbij denken we aan aanleg van “nieuwe straten” en het bekostigen van lokale voedingsbedrijven etc.
 28. Fast-fasion merken en winkelketens worden meteen gesloten, geen respijt of overgangsfase. Wanneer ze terug open willen (kleine kans:) moeten ze bewijzen dat de herkomst van hun kledij binnen de normen valt (geen kinder-arbeid, geen vervoer van meer dan 1000km, geen chemische lozingen in rivieren enz…) Het aanbod in het binnenland zal kunstmatig worden ondersteund vanuit het Herstelfonds.
 29. Roofbouw als huisjesmelkerij, of Airbnb wordt verboden. Huisjesmelkerij zal onder een nieuwe strafwet vallen, waarbij de verantwoordelijken in aanmerking komen voor ruilmigratie.
 30. Invoeren van ruilmigratie houdt in dat mensen hun rechten, bezit, identiteit en staatsburgerschap en alle rechten kan worden afgenomen worden na het zijn verschenen voor een AI-rechter die hiervoor speciaal is getrained (good luck, you’ll need it). Eens veroordeeld, zullen eco-terroristen, afbraak-industriëlen, huisjesmelkers en de zwaarste criminelen in aanmerking komen voor deze ruildienst. Eens veroordeeld worden ze in een groep van 25 personen per keer uitgeleverd aan een bevriend regime, waar ze zullen worden geruild voor welwillende mensen die de plek innemen (wat meteen de huisvesting en opstart vergemakkelijkt). Win-Win situatie: een regime is af van een dissident of ongewenste burger, en wij zijn van een roofbouw mens af. De deal houdt wel in dat de persoon op een menswaardige manier wordt behandeld.
 31. Taxatie zal een mix zijn tussen taxeren op bezit, opbrengst en inkomen. Arbeid op zich zal niet meer belast worden. Deze taxatie zal elk jaar aangepast worden naar de noden van de staat. Wat we wegbezuinigen, zal dus na 1 jaar ‘buffer’ niet meer opgehaald worden bij de bevolking. Op deze manier willen we naar 15% taxatie zakken over tijd.
 32. Samenwerkingsverbanden tussen gebieden opzetten, met het doel naties en staten overbodig te maken en uiteindelijk op te heffen als samenlevingsvorm en overkoepelende structuur. Natuurgebieden, luchtkwaliteit en opwarming van de aarde is niet grens-geboden, en ons denken nog steeds wel. Dit stamt uit een 19de eeuwse visie, die dringen afgebouwd moet worden. We beseffen dat dit een trager en langer proces zal worden.
 33. Na een periode van herstel en uitbouw, komt er een tweede golf, waarbij we identiteit, nationalisteit en naties zelf gaan vervangen door samenwerkingsgebieden.. gecentreerd rond de “nieuwe steden”. 30-jaren plan.

Gepubliceerd door

kim

twitter.com/kim0raku